Skip to content
March 6, 2016 / Rob Dyball

Learning with Elders; Human Ecology Explorations in Vietnam

This paper is from SHE member Cory Whitney.

(Note: if you are a paid up member of SHE and you have a open-access paper on human ecology that you want to share we can link it from the site and promote it on social media. Email info@societyforhumanecology.org)

Learning with Elders; Human Ecology and Ethnobotany Explorations in Northern and Central Vietnam

This article explores data gathered through an applied human ecology and ethnobotany study of selected elders from the Vietnamese Dao, Hmong, Kinh, Ma-Lieng, Sach, Tai, Tay, and Xinh-Mun ethnic groups. The research catalogued traditional uses and conservation practices related to biodiversity and plant use in northern and central Vietnam. The study utilized a human ecology systems theory approach developed by the indigenous and ethnic minority peoples’ networks of the Mekong region. Through ethnobotany field interviews, the study gathered traditional knowledge of plants, including twenty-eight climbers, four ferns, twenty-nine annual and two perennial herbs, twenty-four shrubs, and twenty-four trees. Plant importance was analyzed using quantitative ethnobotany indices. Model tests of plant use and conservation support a human ecology systems model approach and suggest that culture, customary law, spiritual practices, and ethnobotany are important contributors to plant conservation practices.

Available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2742573

hương trình nghiên cứu ứng dụng về thực vật học dân tộc và sinh thái nhân văn đã được thực hiện với một số già làng nòng cốt từ các nhóm các dân tộc thiểu số Việt Nam gồm Dao, Mông, Kinh, Mã Liềng, Sách, Thái và Xinh Mun. Chương trình nghiên cứu này nhằm hiểu rõ hơn các cách thức sử dụng truyền thống và những thực hành bảo tồn loài của các nhóm dân tộc hướng tới đóng góp gì trong mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học và bảo tồn các loài thực vật ở miền Bắc Việt Nam. Nghiên cứu này đã sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống lý thuyết sinh thái nhân văn được phát triển và tổng hợp bởi chính mạng lưới các dân tộc thiểu số/ bản địa vùng Mekong. Thông qua các cuộc phỏng vấn thực địa về thực vật học dân tộc, nghiên cứu đã thu thập được nhiều kiến thức bản địa truyền thống về các loài thực vật, bao gồm: 28 loài cây leo, 4 loài dương xỉ, 29 loài thảo dược hàng năm và 2 loài lâu năm, 24 loài cây bụi, 24 loài cây gỗ. Tầm quan trọng thực vật đã được phân tích theo phương pháp sử dụng các chỉ số định lượng. Các kết quả thông qua kiểm tra/đánh giá bằng mô hình đã hỗ trợ cho phương pháp tiếp cận hệ thống sinh thái nhân văn và cũng chỉ ra/đề xuất rằng văn hóa, luật tục, các thực hành tâm linh và thực vật học dân tộc là những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy các thực hành bảo tồn thực vật.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: